HEM

Ett stöd för att utveckla verksamheter

- genom dess medarbetare

Aktuellt

Strategisk kompetensförsörjning - Magnus Anttila medverkar i IPFs utbildning 2017.

En av de avgörande frågeställningarna för många organisationer och företag idag är hur man långsiktigt kan attrahera, utveckla och behålla medarbetare och säkerställa kompetens såväl på medarbetar- som organisationsnivå. Genom att etablera en fungerande kompetensförsörjningsprocess som utgår från strategier och mål kan man lyckas i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet.

 

Resultatorienterad kompetensförsörjning - från verksamhetsplan till kompetensstrategi - Magnus Anttila medverkar i BG Institutes program.

I den bästa av världar kan kompetensförsörjningen korta ledtiden mellan strategi och ett förändrat agerande som stödjer strategin. Vägen dit handlar sällan om något revolutionerande IT verktyg utan snarare om hur ledning och medarbetare ser på och arbetar med kompetensförsörjningen.

 

Kompetensanalys - Ett stöd i det lokala omställningsarbetet - Magnus Anttila medverkade vid Trygghetsstiftelsens seminarium 21 februari 2017.

Kompetensanalyser kan användas på olika sätt för att stödja omställningsarbetet. Detta seminarium fokuserar på hur kompetensanalysen kan stödja befintliga medarbetare att möta omställningsbehovet. Dels genom att synliggöra omställningsbehovet, dels genom att skapa motivation för omställningen.

 

Ledarskapet – Nyckeln till en välfungerande kompetensförsörjning - Magnus Anttila medverkar i Kompetensgruppens utbildningsnätverk Stockholm 31 januari.

Den enskilt viktigaste faktorn för en välfungerande kompetensförsörjning är att chefer och medarbetare förstår hur verksamheten utvecklas, varför denna utveckling är viktig samt vad den innebär i arbetet. Kan man skapa en sådan förståelse är väldigt mycket vunnet. Det skapar förutsättningar för berörda att utveckla sina kompetenser, inte bara i samband med planerade utvecklingsinsatser, utan också i det vardagliga arbetet, där den egentliga kompetensutvecklingen sker.

 

Kompetensförsörjning – Bemanningsproblematik eller ledarutmaning? - Magnus Anttila medverkar i Kompetensgruppens HR nätverk Göteborg 4 maj.

Det mycket vanligt att man begränsar begreppet kompetensförsörjning till rekryterings- och bemanningsproblematiken, vilket medför en risk, man riskerar att konservera och stärka bilden av att kompetensförsörjning endast är HR funktionens ansvar. Man kan också riskera att lägga kraften på processer med mycket långa ledtider där man får vänta länge på effekterna. Det finns en stor potential i (och nödvändighet av) att bättre kunna utveckla befintliga medarbetare i linje med verksamhetens strategiska utveckling. Men det förutsätter att vi har ett bredare perspektiv på vad kompetensförsörjning är och vem som ansvarar för vad.

 

Human Resources Management Program (HRMP) - Magnus Anttila medverkar i Kompetenslagets ledarskapsutbildning HRMP våren 2017

HR-chefen har en viktig roll i organisationen med en spetskompetens som ska kommuniceras internt och bidra till verksamhetens utveckling. För att lyckas krävs ett tydligt ledarskap, förmågan att driva strategiska frågor och framför allt förmågan att kommunicera sin kompetens så att omgivningen förstår budskapet. Programmet ger verktyg för att bidra till både medarbetarens och organisationens utveckling.

 

Ramavtal för myndigheters chefs- och grupputveckling - MAK (Magnus Anttila Konsult) ingår som samverkanspartner i IPFs ramavtal med för myndigheters chefs- och grupputveckling.

Ramavtalet gäller t.o.m. 2018 med möjligheter till förlängning och gäller för samtliga myndigheter och andra offentligt styrda organ.

Kompetensförsörjning som förändringsmotor

Idag arbetar de flesta större verksamheter med systematik och verktyg i kompetensförsörjningen. Men systematiken och verktygen är oftast inriktade på att stärka och utveckla medarbetarna i deras befintliga roller och ansvarsområden. Det råder m a o ett slags fortbildningsperspektiv med fokus på de "produktionskritiska kompetenserna" där det mest handlar om att bli bättre på det vi redan gör. När behoven handlar om att bli bättre på det vi redan gör är det relativt lätt att få med sig medarbetarna i utvecklingsarbetet.

I kris- och förändringstider uppstår andra typer av behov. Behov av att göra saker på ett nytt sätt eller att göra helt nya saker för att vi ska kunna nå våra mål och möta förändrade förutsättningar. Det handlar m a o om de "utvecklingskritiska kompetenserna" och då är de traditionella arbetsformerna och verktygen i allmänhet otillräckliga.

När behovet handlar om att göra saker på ett nytt sätt eller att göra helt nya saker behöver vi arbetssätt och verktyg som skapar förståelse för behovet av förändring och vad förändringen innebär praktiskt i arbetet. Att få medar-betarna att se sammanhangen och medverka i utvecklingen är förutsättningar. Ledarskapet är nyckeln.

Förutsättningarna för att arbeta med produktionskritiska respektive utvecklingskritiska kompetenser är helt olika.

De flesta verksamheter är rätt bra på att utveckla de produktionskritiska kompetenserna, dvs fortbildningspers-pektivet. Där finns en tradition, arbetssätt och verktyg. Det är färre verksamheter som är riktigt bra på att arbeta med de utvecklingskritiska kompetenserna och använda kom-petensförsörjningen som ett förändringsverktyg. Och om de lyckas med detta beror det i allmänhet mer på ledaren än på att de har bra arbetsformer och verktyg.

Doubleloops arbetssätt och verktyg stödjer förändrings-arbete. Det bygger på att synliggöra och utveckla de utvecklingskritiska kompetenserna och att ompröva befin-tliga ramar och strukturer. Arbetssättet tar utgångspunkt i den önskvärda förändringen - snarare än i statiska kompe-tenskravsbeskrivningar och konstruerade gapanalyser.

Det finns alltid skäl att skilja på arbetet med produktions-kritiska och utvecklingskritiska kompetenser. I kristider kan det vara avgörande för verksamhetens överlevnad.

Copyright © All Rights Reserved.