Om doubleloop

Om doubleloop

Doubleloop är ett stöd för ledning, ledare och medarbetare att lyckas bättre med förändringsarbete. Stödet består av ett synsätt, ett arbetssätt och ett antal verktyg i förändringsarbetet. Formen för stödet planeras utifrån behovet och förutsättningarna i varje situation. Vi använder fem grundtyper av insatser som kan genomföras fristående eller kombineras med varandra för större och mer bestående effekt. Samtliga insatser baseras på doubleloops arbetssätt, men har olika syften och omfattning. Aktiviteterna är olika typer av insatser för att uppnå önskvärd förändring.

Undersökning - med syfte att klarlägga förutsättningarna inom ett utvecklingsområde och skapa intresse hos berörda

Seminarium - med syfte att skapa engagemang och gemensamma bilder

Workshop - med syfte att skapa engagemang, gemensamma bilder samt ett konkret underlag för utvecklingsarbetet

Utbildning - med syfte att skapa engagemang, gemensamma bilder och förutsättningar för målgruppen att uppnå önskvärd utveckling

Processutveckling - med syfte att utveckla arbetssätt, verktyg och människor inom definierade områden för en bestående förändring/effektivisering


Inom Doubleloop finns det ett antal utvecklingsområden där vi har specialistkunnande, t ex kompetensförsörjning, projekt-utvecklilng och förändringsledning.

Synsätt

Doubleloops synsätt kan sammanfattas i fem punkter....


  1. Förbättringar skapas av människor - Den minsta gemensamma nämnaren i allt utvecklings- och förändringsarbete är människan. Vi kan utvecklas som individer utan att verksamheten utvecklas. Men verksamheten kan bara utvecklas om vi som medarbetare stödjer denna utveckling och utvecklas med den. Det är människor som skapar förbättringar, inte den nya organisationen, förändrade metoder eller ny teknik. Förbättringarna uppstår när människor förstår sammanhangen, ser meningen och kopplingen till sin egen roll samt har möjlighet att påverka. - Det är via ledarskapet som dessa förutsättningar i första hand skapas.   


  1. Alla vill göra ett bra jobb! - Det gäller mig, mina arbetskamrater, min chef, de enheter vi samarbetar med, ledningen, förtroendevalda etc. Ledarskapet och utvecklingsarbetet handlar om att skapa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb. En central förutsättning är att vi har en samsyn på vårt uppdrag, vilka utmaningar vi står inför och vad vi ska förbättra, dvs vad det innebär att göra ett bra jobb.


  1. Att kunna påverka sina förutsättningar - Möjligheten att påverka är en förutsättning för engagemang och motivationen att bidra till utveckling och förbättringar. Denna möjlighet är viktig ur såväl verksamhets- som hälsoperspektiv, dels för ett framgångsrikt utvecklingsarbete dels för att inflytande och kontroll över vår arbetssituation påverkar hur vi mår. Hög arbetsbelastning och bristande möjlighet att påverka sitt arbete är en av orsakerna till ohälsa. Med ett utvecklingsarbete baserat på inflytande får vi inte bara ett bättre arbete och en bättre verksamhet - vi får också en friskare arbetsplats.


  1. Ledarskap - Alla vill göra ett bra jobb och den viktigaste ledaruppgiften är att skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb. I slutändan är det är människor som utvecklar verksamheter och skapar resultat men det är i ledarskapet förutsättningarna skapas. Förutsättningen för att var och en ska vilja och kunna bidra i en positiv utveckling är att vi:   förstår sammanhangen och ser meningen, ser kopplingen mellan vår egen roll och verksamheten samt att vi har möjlighet att påverka.


  1. Två perspektiv i förändringsarbetet - Det finns två grundläggande perspektiv som i hög grad påverkar förändrings- och utvecklingsarbetet. Det ena perspektivet innebär att man försöker korrigera sättet att agera, inom de befintliga ramarna och strukturerna i verksamheten, för att uppnå en önskvärd förbättring. Det andra innebär att man omprövar, förändrar eller ersätter befintliga ramar och strukturer med nya som fungerar bättre. (Fritt efter C.Argyris och D.Schön´s idéer kring single-loop och double-loop learning).

Att ständigt korrigera och förbättra sättet att agera inom en verksamhet är viktigt. Men i en värld där förutsätt-ningarna förändras i snabbare takt blir det allt viktigare att vi har ett förändringsarbete som gör att vi också omprövar befintliga ramar och strukturer. Nytänkande, innovativa angreppssätt och nya former för samverkan är områden som blir viktiga för att lyckas. Detta ställer nya och högre krav på förändringsarbetet, ledarskapet och arbetet med kompetensutveckling.

Doubleloop - Magnus  Anttila Konsult Köpenhamn.

Copyright © All Rights Reserved.